Čo je biomasa?

Za biomasu pokladáme prakticky všetky látky organického pôvodu. Teda nielen rastlinnú a živočíšnu masu, ale živočíšne extrementy , alebo časti rastlín, ako je napríklad slama. Ale taktiež papier, celulóza, bioodpad, odpady z bitúnkov, rastlinné oleje alebo ethanol sú biomasy, ktoré sa dajú energeticky zhodnotiť.

Rôznymi metódami sa dajú z rôznych surovín získať kvapalné, tuhé alebo plynné energonosiče. Veľakrát existujú dokonca viaceré možnosti premeny suroviny na energiu . Z biomasay sa môže spálením v tepelnej elektrárni získať teplo, jej fermentovaním bioplyn, z ktorého sa dá vyrobiť elektrická energia, alebo jeho termochemickou úpravou sa dá z neho vyrobiť syntetický plyn a v konečnom dôsledku palivo.

 

 Palivová látka  výhrevná hodnota
 Fosilné  hnedé uhlie  5,6 kWh/kg
 čierne uhlie  8,9 kWh/kg
 vykurovací olej  11,7 kWh/kg
 Biogénne  slama  4,0 kWh/kg
 obilné rastlin  4,2 kWh/kg
 drevo  4,4 kWh/kg

 

Ako sa dostane energia do biomasy?

 

Za možnosť využitia regeneratívnych surovín na získavanie energie môžme poďakovať slnku. Pri fotosytnéze sa pod pôsobením slnečnej energie premenia kysličník uhličitý a voda na uhľovodíky a kyslík, pričom sa v rastline vytvárajú aj tuky a bielkoviny. Rastlina viaže kysličník uhličitý CO2, a v dôsledku rastu uvoľňuje do atmosféry kyslík.