Využitie bioplynu
  • Bioplyn sa najčastejšie využíva na výrobu elektrickej energie a tepla v kogenerácií. Motory kogeneračných jednotiek dosahujú účinnosť pri výrobe elektrickej energie 32 až 40 %. Využitím odpadového tepla motora je možné dosiahnuť celkovú účinnosť 80 – 85 %.

  • V porovnaní s klasickou výrobou tepla a elektrickej energie je takýmto spôsobom možné ušetriť až 40 % paliva.

  • Spálením 1 000 m3 bioplynu je možné získať približne 2 200 kWh elektrickej energie a až 12 GJ tepla. Časť vyrobenej elektrickej energie a tepla využívajú bioplynové stanice pre svoju spotrebu, najmä na pohon čerpadiel, alebo aj na osvetlenie areálu a vyhrievanie fermentorov).

  • Ak sa bioplyn dôkladnejšie vyčistí je možné ho využívať v palivových článkoch. Z bioplynu je technologicky možné extrahovať takmer čistý metán a CO2 a ďalej tieto plyny využívať.

  • Stlačený bioplyn sa využíva na pohon dopravných prostriedkov, metán sa môže dodávať do siete ako zemný plyn. Čistý CO2 sa využíva v potravinárstve alebo ako technický plyn.


Cieľové skupiny pre vstupné suroviny alebo  odber produktov