Plánovaný projekt

Naša prvá BpS (s výkonom 600 kWh) na Západnom Slovensku, kataster obce Bánov (okres NZ), kde plánujeme využívať BpS nielen na výrobu ekologicky čistej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ale využiť aj vznikajúce teplo pri fermentácii na vykurovanie existujúcich priemyselných prevádzok. V tomto čase prebieha projektovanie napojenia a uzatváranie zmluvy o pripojení s prevádzkovateľom distribučnej elektrickej siete t.j. ZSE.

 

V tomto čase riešime so ZSE pripojenie k distribučnej sieti na požadovaný výkon a prenájom pozemkov v danej lokalite spoločne s SPF.
Predmetná Bioplynová stanica by mala byť prvá z našich projektov, kde bude ihneď využívané teplo vznikajúce pri prevádzke BPS v priľahlej prevádzke. Do procesu fermentácie a použitia vhodných odpadových surovín vo výrobe, by sme radi zapojili aj obce nachádzajúce sa v okolí objektu BPS, pričom naším zámerom je vybudovať zberný dvor na vznikajúci rastlinný odpad a tento triediť a spracovávať v BPS.