Výhody bioplynovej stanice
  • produkcia vlastnej, lacnej, spoľahlivej a environmentálne čistej elektrickej energie, ktorej nadprodukciu je možné paralelne zmluvne predávať do verejnej siete ,

  • produkcia vlastnej lacnej, spoľahlivej a environmentálne čistej elektrickej tepelnej energie, dodávka tepla do obytných domov a priemyselných objektov,

  • sebestačnosť a nezávislosť na dodávateľoch energií,

  • environmentálne pozitívny vplyv na znižovanie metánu uvoľňovaného do zemskej atmosféry, redukcia skleníkových plynov,

  • znižovanie objemu nespracovaného živočíšneho odpadu aplikovaného priamo na polia, a tým znižovanie rizika kontaminácie podzemných vôd,

  • získanie kvalitného organického hnojiva – po anaeróbnej fermentácii ho možno využiť priamo ako tekuté hnojivo alebo separovať a získať substrát na pestovanie plodín

  • bioplynová stanica je mimoriadne efektívny a spoľahlivý nástroj na zabezpečenie dlhodobého výkupu poľnohospodárskych produktov a zhodnocovanie poľnohospodárskych odpadov,

  • vytvára nové pracovné príležitosti, obnova efektívneho hospodárenia na vidieku, rozvoj jednotlivých regiónov, stimul pre rozvoj malého a stredného podnikania,

  • v neposlednom rade z hľadiska ekonomického významu krajiny prispieva k viazaniu finančných zdrojov v domácej ekonomike.